NZOZ Grunwald

w trosce o twoje zdrowie...

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Medycznych PROMED Sp. z o.o. NIP: 7772392529, REGON: 639639233

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@nzozgrunwald.pl. , pod numerem telefonu 61 866 44 24 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom

a) naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy

b) naszym podwykonawcom, w tym firmom informatycznym, prawniczym, firmom serwisowym w zakresie programów komputerowych

c) podmiotom i instytucjom określonym przepisami prawa, w szczególności w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres wymagany przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta to znaczy, co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawienia) swoich danych,

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych.

8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo wycofać zgodę na badanie oraz upoważnienie do odbioru Państwa dokumentacji medycznej lub uzyskiwania informacji o Państwa stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie danych jest warunkiem udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udzielenia świadczeń zdrowotnych, chyba że zwłoka w ich udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

11. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.